Prev 21 of 33 Next
21. Kai
According to its Hawaiian roots, Kai means "sea."